BOEHLERİT MÜŞTERİ VE ONLİNE SATIŞ SİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI:

Boehlerit Sert Metal ve Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) müşterisi veya müşterimiz adına online satış internet sitesinde gerekli işlemleri gerçekleştiren kişi olarak şirketimiz sizden ad, soyad, telefon numarası,  e – posta adresi, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, kredi veya banka kartı bilgileri (kart numaranızı, son kullanım tarihini, CVV numarasını), telefon ID numarası,  gezinti tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretçileri bilgileri, İP no-adresi, konum, işletim sistemi), ilgi alanlarınıza ilişkin bilgileri, hizmet tercihleriniz gibi kişisel verilerinizi elde etmekte ve işlemektedir.

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) ve ilgili diğer mevzuat, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve rızanızı alma zarureti bulunmaktadır.

Buna göre, kişisel verileriniz;

 • Online satış internet sitemizde üyelik kayıt işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Gerektiğinde sizinle iletişime geçmek için adres, e – posta, telefon numarası gibi bilgilerin kaydedilmesi,
 • Sizinle ticari ilişkilerimiz kapsamında ilgili sözleşmelerin akdedilmesi, örneğin online satış internet sitesindeki “Kullanıcı Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”, “Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Online satış internet sitemizdeki “Kullanıcı Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”, “Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi”, online satış internet sitemizdeki diğer şartların, politikaların ve formların güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik veya kâğıt ortamında sizinle gerçekleşecek işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetler ve satın alınan ürünler karşılığında müşterilerimiz tarafından ödenmesi gereken ücretlerin ödenebilmesi,
 • Mevzuat gereğince veya talep halinde yetkili kamu kurumlarına bilgi verilmesi,
 • Gerçekleşen işlemlere ilişkin kayıtların, bilgilerin ve belgelerin mevzuatta öngörülen sürelerce saklanabilmesi,
 • Onay vermeniz halinde, tarafınıza ürünlerimizin hakkında bilgi verilmesi ve kampanyalar ile reklamların iletilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması, online satış internet sitemiz üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşma sağladığımız kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve / veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, istatistiki bilgilerin üretilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetler ve ürünler ile ilgili müşterilerimizin şikâyet ve önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanması
 • Her türlü müşteri hizmetleri süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Yukarıda sayılan amaçlarla kişisel verileriniz, KVK’nın 5. maddesinde belirtilen “Sözleşmelerin (Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ve Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi gibi) kurulması ve ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, ”Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması”, “Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati” ve sizin açık rızanıza dayanarak bizzat tarafınızdan otomatik (elektronik ) ve otomatik olmayan (yazılı, sözlü) yollarla toplanabilmektedir ve işlenmektedir.

Ayrıca internet sitemizi geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaat gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere, internet sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla da kişisel veriniz elektronik olarak toplanabilmekte ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI:

Toplanan kişisel verileriniz KVK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar doğrultusunda yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumlarına, iş stratejilerin ve müşteri hizmetleri süreçlerinin geliştirilmesi ve raporlanması amaçlarıyla yurt içinde ve yurt dışında Almanya ve Avusturya’da bulunan ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize ve grup şirketlerimize, server hizmetlerinin alınması amacıyla server hizmetleri aldığımız yurt içinde bulunan hizmet sağlayıcısına ve aktarılabilecektir.

KVK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ:

Kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi elektronik ortamda (info@boehlerit.com.tr) mail adresi üzerinden, şirketimizin (GOSB 1600 sok No:1602 Gebze-Kocaeli) açık adresine yazılı olarak ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU OLARAK ŞİRKETİMİZİN BİLGİLERİ:

Boehlerit Sert Metal ve Takım Sanayi ve Ticaret A.Ş

Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü No: (19124)

Adres: (GOSB 1600 sok No:1602 41400 Gebze-Kocaeli…)

Telefon: (0262 677 17 37)

Email: (info@boehlerit.com.tr)

İnternet sayfamız: (www.boehlerit.com.tr)

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde bu aydınlatma ve rıza metnini okuyup anladığımı ve bu bilgilendirme metninde verilen bilgiler doğrultusunda kanuni mecburiyet dışında alınan kişisel verilerimin işlenmesine, yurtiçinde ve yurtdışında belirtilen 3. kişilere / kurumlara aktarılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da işlenmesine açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.