BOEHLERIT

SERT METAL VE TAKIM SANAYI VE TICARET A.Ş.

TİCARİ NİTELİKLİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 • TARAFLAR:
 • SATICI

Unvanı                 : …………………………………………………………………………………

 

Adresi                  : …………………………………………………………………………………

 

Mersis No : …………………………………………………………………………………

 

Telefon                : …………………………………………………………………………………

 

Faks                     : …………………………………………………………………………………

 

E-Posta                : …………………………………………………………………………………

 

Bundan böyle kısaca “SATICI” olarak anılacaktır.

 • ALICI

Unvanı                 : …………………………………………………………………………………

 

Fatura Adresi       : …………………………………………………………………………………

 

Vergi Dairesi        : …………………………………………………………………………………

 

Vergi No              : …………………………………………………………………………………

 

Mersis No : …………………………………………………………………………………………

 

Varsa KEP           : …………………………………………………………………………………

 

Telefon                : …………………………………………………………………………………

 

Faks                     : …………………………………………………………………………………

 

E-Posta                : …………………………………………………………………………………

 

Bundan böyle kısaca “ALICI” olarak anılacaktır.

ALICI ve SATICI bundan böyle tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Bu Sözleşme, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre faaliyette bulunan SATICI ile gerçek veya tüzel kişi tacir olan ALICI arasında akdedilmiştir.

İnternet Sitesinde yer alan “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”, diğer şartlar ve politikalar ALICI için bağlayıcı ve geçerlidir.

Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamda tacir olduklarından ve/veya Sözleşme konusu iş her halükarda "ticari iş" niteliğini haiz olduğundan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat bu Sözleşmeye konu iş ve işlemler bakımından uygulama alanı bulmaz. ALICI, tüketiciler için geçerli olan, tüketici mevzuatından doğan hükümlerin ve cayma hakkı, ön bilgilendirme formu vb. hak ve yetkilerin kendisi için geçerli olmadığını bildiğini ve hiçbir surette bu gibi hususları ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesinin (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait olan www.boehlerit.com.tr  (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) alan adı altındaki İnternet Sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, İnternet Sitesinde ve aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 • SİPARİŞ KONUSU ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
 • Bu Sözleşmenin konusunu teşkil eden ve ALICI tarafından satın alınan ürünlerin türü, miktarı, marka / modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıdaki gibidir:
 • ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Türü                        : …………………………………………………………….

 

Marka/Model                   : …………………………………………………………….

 

Adedi                               : …………………………………………………………….

 

Teslimat Adresi               : …………………………………………………………….

 

Teslim Edilecek Kişi        : …………………………………………………………….

 

Teslim Şekli                    : …………………………………………………………….

 

Fatura Adresi                  : …………………………………………………………….

 

 • ÜRÜN FİYATI

 

Ürünlerin Toplam

Fiyatı                               : …………………………………………………………….

 

Ürünlerin Toplam

Vergisi (KDV)                  : …………………………………………………………….

 

Toplam Kargo Ücreti      : …………………………………………………………….

 

Toplam Teslim Fiyatı      : …………………………………………………………….

 

 • ALICI tarafından sipariş edilen ürün, ALICI’nın İnternet Sitesi’ne kaydettiği Teslimat Adresinde teslim edilecek olup; ALICI, ürünün yetkili kişilerce teslim alınmadığını ya da doğru adrese teslim edilmediğini ileri sürerek SATICI’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. Teslimat adresine ilişkin bilgilerin doğruluğundan münhasıran ALICI sorumludur.
 • SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 • SATICI TARAFINDAN İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN ÜRÜN SATIŞI YAPILMASI VE BUNUN İÇİN UYGUN ELEKTRONİK ORTAMIN SAĞLANMASI:
 • SATICI kendisine ait olan boehlerit.com.tr İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği ürün satışı için gerekli teknik altyapıyı ve elektronik ortamı sağlar.
 • Ürün fiyatları İnternet Sitesinde ilan edilir. Bu fiyatlar aksi İnternet Sitesinde özel olarak belirtilmediği müddetçe KDV hariç fiyatlar olup; kargo ücreti vb. masrafları içermez. İnternet Sitesinde ilan edilen fiyatlar, SATICI tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
 • SATICI, elektronik ortamda satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özelliklerini her zaman, dilediği şekilde tek taraflı olarak değiştirme ve düzenleme hakkını saklı tutar. Satılan ürünün fiyat ve özelliklerinde hata olması halinde, SATICI bunu ALICI’ya bildirir. ALICI böyle bir durumda,
 1. siparişin düzeltilmesini talep edebilir. Bu durumda ALICI varsa aradaki fiyat farkını öder ve sipariş ALICI’ya düzeltilmiş fiyat ve/veya özelliklere uygun olarak teslim edilir.
 1. siparişini iptal edebilir. Bu durumda ALICI tarafından ödenmiş olan ürün bedeli ALICI’nın iptal talebini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde ALICI hesabına iade edilir.

ALICI her ne sebeple olursa olsun, SATICI’dan bu nedenle sair herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • SATICI, sözleşme konusu ürünü İnternet Sitesinde ve bu Sözleşmede belirtilen niteliklere uygun olarak ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim eder.
 • SATICI tarafından yapılan ürün satışı SATICI’nın kendi stokları ile sınırlıdır. Ürünün SATICI’nın internet sitesinde teşhir edilmesi SATICI tarafından ürünün stokta bulunduğunun taahhüt edildiği şeklinde yorumlanamaz. SATICI stokta bulunmayan ya da tükenen ürünlerin teslimatını yapmaktan imtina edebilir, siparişi iptal ederek ALICI tarafından ödenen ürün bedelini siparişin iptalini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde ALICI hesabına iade edebilir.
 • SATICI dilediği tüm alıcılara doğrudan hizmet vermekte ve ürün satışı yapmakta serbesttir.
 • SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ALICIYA TESLİM EDİLMESİ:
 • Sözleşme konusu ürünün ALICI’ya teslim edilmesi için bu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanması ve Ürün bedelinin ALICI’nın İnternet Sitesinde tanımlı ödeme vasıtaları üzerinden ödenmiş ve ödemenin SATICI hesabına ulaşmış olması şarttır. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Ürün teslimatı sipariş tarihini takip eden 20 (yimi) iş günü içerisinde yapılır. Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.
 • Aksi belirtilmediği müddetçe, teslimat masrafları ALICI`ya aittir. Bu masraflar, ürün satışı esnasında ürün fiyatına ilave edilerek ödeme esnasında ALICI’dan tahsil edilir. SATICI, münhasıran kendisinin serbestçe tayin edeceği bazı hallerde teslimat masraflarını ALICI’ya yansıtmayabilir. SATICI’nın hangi koşullarda teslimat masraflarını karşılayacağını tayin etme hakkı münhasıran kendisine ait olup; her ne nam altında olursa olsun teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
 • SATICI, verilen siparişlerin mevcut stok ve lojistik imkânlarına göre hızlı bir şekilde ALICI’ya teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir. Ancak SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, hukuken mücbir sebep sayılan durumlar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü haller nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ve/veya ürün teslimi imkânsız hale gelir ise, durumu derhal ALICI`ya bildirir ve ALICI’nın siparişini iptal eder.
 • Bu durumda ALICI’ya ödemiş olduğu ürün bedeli iptal tarihini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde nakden ve defaten iade edilir. SATICI, böyle bir durumda sözleşme koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI bakımından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 • Ürünün nakliyesi esnasında maruz kalabileceği hasarlardan doğabilecek zararlardan SATICI sorumlu değildir.
 • Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya SATICI’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler ve bu kapsamda kargo şirketi tarafından SATICI’ya yansıtılabilecek ek taşıma hizmet bedeli de ALICI’ya aittir.
 • ALICI’nın talep ve talimatı ile satın alınan ürünün SATICI tarafından ALICI adresinden farklı bir adrese teslimi talep edilir ise, ürün teslimi bildirilen bu adrese gerçekleştirilir. ALICI bu şekilde yapılmış olan teslimatı kendisine teslim yapılmış gibi kabul eder. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 • SATICININ AYIBA KARŞI SORUMLULUĞU:
 • ALICI, sözleşme konusu ürünü kendisine teslimi esnasında muayene edecek hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır.
 • ALICI, kendisine teslim edilen üründe açıkça görülen bir ayıp olması halinde keyfiyeti 2 (iki) gün içerisinde SATICI’ya ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ALICI, ürünü kendisine teslim edildiği şekilde kabul etmiş sayılır.
 • Teslim anında açıkça belli olmayan ayıplar bakımından ALICI, teslim aldığı ürünü teslim tarihini takip eden 8 (sekiz) gün içerisinde incelemek ve incelettirmek ile şayet üründe bir ayıp tespit edilmesi halinde keyfiyeti aynı süre içerisinde SATICI’ya ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ALICI, ürünü kendisine teslim edildiği şekilde kabul etmiş sayılır.
 • ALICI, ayıp ihbarı ile birlikte İnternet Sitesi üzerinden iade talebi oluşturarak, ürünü eksiksiz olarak teslim aldığı şekilde SATICI’ya iade ermekle yükümlüdür. İadeye ilişkin gönderi ücretleri ALICI’ya aittir. Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 • SATICI, ayıbın ALICI tarafından usulüne uygun olarak yapılan ihbar edilmesi ve ürünün 4.3.4. maddede izah edildiği şekilde kendisine iade edilmesi haline, ürünü inceler. Ürünün ALICI tarafından beyan edildiği şekilde ayıplı olduğunun tespit edilmesi halinde SATICI, ALICI’nın tercihine göre siparişi iptal ederek ALICI’ya iptal tarihini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde ödemiş olduğu ürün bedelini iade edebilir.
 • ALICI dilerse ayıplı ürünün yenisiyle değiştirilmesini de talep edebilir. Ancak iade edilen ürünün yenisinin stoklarda kalmaması veya zorlayıcı nedenlerle ürün değişimi yapılmasının mümkün olmaması hallerinde, SATICI iade talebini yerine getirmekten kaçınabilir ve siparişi iptal ederek ALICI’ya iptal tarihini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde ödemiş olduğu ürün bedelini iade edebilir.
 • ALICI, üründe ayıp tespit edilmesi durumunda her ne sebeple olursa olsun SATICI’dan mahrum kalınan kar, fiyat farkı, faiz veya masraf da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarar talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 • SATIŞ ÖNCESİ ÖN BİLGİLENDİRME:

ALICI, www.boehlerit.com.tr internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi ve ödeme şekli, teslimat koşulları ve ürün satışına ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda kendi iradesi ile gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 • ALICI’NIN BİLGİLERİNİ EKSİKSİZ VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE BİLDİRMESİ:
 • ALICI, İnternet Sitesine üye olurken ve sipariş sırasında ticaret unvanı, e-posta adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri eksiksiz, güncel, doğru ve hukuka uygun olarak bildirmekle yükümlüdür. SATICI, bu bilgilerin içeriğini ve doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir.
 • ALICI tarafından temin edilen bilgilerde herhangi bir yanlışlık ve/veya eksiklik olması nedeniyle Sözleşmenin hiç ve/veya gereği gibi ifa edilememesi nedeniyle SATICI sorumlu tutulamaz. 
 • ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMESİ:
 • ALICI, ürün bedelini internet sitesinde tanımlı ödeme şekillerinden birini seçerek ya SATICI’nın banka hesabına havale yoluyla ya da kredi kartı ile gerçekleştirebilir.
 • ALICI tarafından siparişin verilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde ürün bedelinin ödenmemesi halinde, ALICI’nın siparişi otomatik olarak iptal edilir, bu Sözleşme hükümsüz hale gelir ve SATICI’nın ürün teslim yükümlülüğü doğmaz.
 • ALICININ NİHAİ ALICILARIN TALEPLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU:
 • ALICI’nın, SATICI’dan aldığı ve 3. Kişilere sattığı ürünlerden dolayı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a, Borçlar Kanununa ve ilgili sair yasal mevzuat ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranması nedeniyle 3. Kişilere karşı tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya aittir.
 • SATICI’nın her ne sebeple ve her ne nam altında olursa olsun, ALICI’nın ürün sattığı Kişilere karşı herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, ALICI, bu bedeli tüm ferileri ile birlikte herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın SATICI’nın ilk yazılı bildirimi üzerine nakden ve defaten ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ALICI, SATICI’nın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı herhangi bir talebe gerek kalmaksızın SATICI’nın ilk talebi üzerine nakden ve defaten tazmin etmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME:
 • Bu Sözleşme nedeniyle taraflar arasında vuku bulacak her türlü uyuşmazlığa Türk hukuku uygulanacak olup; uyuşmazlık halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • MUHTELİF HÜKÜMLER:
 • Bu Sözleşme ile bağlantılı olarak yapılacak tüm bildirimler yazılı olarak e-mail, fax, iadeli taahhütlü posta, telgraf ya da noter yolu ile yapılacaktır.
 • Taraflar, bu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda SATICI’nın ticari defter ve kayıtlarının, SATICI’nın sistemlerinde ve internet sitesinde saklanan verilerinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 193. maddesi gereği kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Taraflardan herhangi birisinin bu Sözleşmeden kaynaklanan bir hakkını kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecek olup; söz konusu hakkın daha sonra kullanılması ya da icra edilmesi önünde engel teşkil etmeyecektir.
 • Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle kısmen ya da tamamen geçersiz, hukuka aykırı ya da uygulanamaz hale gelmesi durumunda, bu geçersizlik, Sözleşmenin bütününü ve diğer kısımların, hükümlerin geçerliliğini ve/veya uygulanabilirliğini etkilemez.
 • SATICI, bu Sözleşmeyi bildirimsiz olarak dilediği zaman kısmen veya tamamen devredebilir. Ancak ALICI bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
 • Bu Sözleşme Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.